Společnost Slezská důlní díla a.s. je specialistou na veškeré činnosti v segmentu důlního stavitelství, tedy jak budování, tak udržování a také likvidace důlních děl. Ve své činnosti navazuje na společnost VOKD, a.s., která dříve byla hlavním autorem velké části důlních i povrchových staveb v Ostravsko-karvinském revíru, ale i na mnoha jiných místech doma i v zahraničí, a to i mimo obor uhelného hornictví.

Podnikatelským krédem společnosti je nabízet svým partnerům vysoce kvalifikované služby v širokém spektru činností, založené na dlouholetých zkušenostech našich zaměstnanců, know-how společnosti, kvalitních dodavatelích materiálů a služeb pro naši činnost. Jsme připraveni zvládat veškeré činnosti související s předmětem našeho podnikání na nejvyšší dosažitelné úrovni.

Společnost je leaderem tuzemského trhu specializovaných stavebních prací v důlním průmyslu. Disponuje kádrem více než 100 kvalifikovaných pracovníků, s dlouholetými zkušenostmi v oboru, rozsáhlými kvalifikačními předpoklady a mnoha referencemi našich odběratelů dokazujícími kvalitu naší práce.

Předmětem činnosti společnosti je:

  • hloubení a prohlubování vertikálních důlních děl
  • ražení horizontálních a úklonných důlních děl
  • výstavba velkoprostorových objektů v podzemí
  • rekonstrukce vertikálních důlních děl, oprava jam, šibíků a zásobníků
  • vystrojování vertikálních důlních děl, šibíků a zásobníků
  • elektromontážní práce v dole a na povrchu
  • výroba ocelových konstrukcí pro důlní a podzemní stavitelství

V minulosti se naši zaměstnanci podíleli na realizaci významných zakázek spojených jak s rozvojem těžby nerostných surovin, jako je hloubení a vystrojování svislých důlních děl, ražba otvírkových překopů, výstavba remíz lokomotiv a překladišť, čerpacích stanic a rozvoden. A to nejen jako samostatných zakázek, ale i v rámci kompletní výstavby nových dolů.

V novodobé historii se tyto zkušenosti zúročují při opravách výztuže i údržbě jam a zásobníků, havarijních opravách ve svislých dílech, údržbě a opravách elektrozařízení, či kompletní likvidaci jam. Měli jsme rovněž možnost, podílet se na hloubení a betonáži sekundárního ostění větrací šachty tunelu Višňová na Slovensku.

Nově přibyly práce ve výškách, opravy a nátěry ocelových konstrukcí, výstavba šachtic pro kolektory a kanalizační sběrače. Montáž potrubí všech technologií (ocel, plast, victaulic) v podzemí i na povrchu. Certifikované měření korozivních úbytků na ocelových konstrukcích ve výškách a nad volnou hloubkou nedestruktivní metodou. Hloubení a výstavba kabelových a větracích šachtic silničních a železničních tunelů a izolace podpovrchových děl proti průsaku vod.

Věříme, že naše schopnosti, zkušenosti, dovednosti a náš tým kvalifikovaných zaměstnanců jsou řešením mnoha potřeb, které přináší současná etapa – postupného ukončování důlní činnosti v oblasti těžby černého uhlí v ČR, a proto tyto své schopnosti nabízíme všem subjektům, které jsou touto situací dotčeny! Tyto mimořádně rozsáhlé, složité a náročné úkoly jsme připraveni zvládnout k plné spokojenosti.

Ing. Ivan Doubrava, předseda představenstva Slezská důlní díla a.s.

 


Charakteristika hlavních činností společnosti


Údržba, opravy a rekonstrukce svislých důlních děl

Zajišťujeme jak hornickou a strojní údržbu jam tak i jejich provoz včetně udržování a obsluhy těžního zařízení pro dopravu v jamách. Prohlídky v rozsahu báňských předpisů, údržbu výztuže a výstroje jámy, těžbu uhlí apod., včetně demontáži a montáži prvků jámové výstroje jako jsou průvodnice, rozpony, opěrné nosníky, potrubní tahy, signální lanka, rohové vedení, lezní oddělení, brankování, podlahy a čištění výstroje. Dále provádíme práce na sanaci jam a další údržbářské vč. pálení autogenem, odebírání a klopení propadu, obsluha náraží a práce v plnící a výklopné stanici skipu. Rovněž zajišťujeme provoz, údržbu a obsluhu čerpacího systému. Ruku v ruce s údržbou jdou samozřejmě opravy a rekonstrukce na těchto zařízeních, při kterých využíváme rovněž ocelových konstrukcí, výstroje a výztuže, které jsme schopni vyrobit.

Likvidace uzavřených důlních děl
V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 949 z 21. 9. 2020 dochází v OKD k postupnému útlumu dolů spojeným s likvidací hlavních důlních děl, a tím nabývá činnost naší společnosti na významu. Historicky naši zaměstnanci nejen, že mimo jiné vybudovali šest kompletních dolů počínaje hloubením a konče administrativními budovami, ale prováděli i jejich likvidaci. Což se nyní stává jednou z klíčových oblastí podnikání naší společnosti. Vzhledem k rozsahu a velikosti uzavíraných důlních děl v Moravskoslezském kraji připravujeme společnost a naše zaměstnance na velké penzum budoucích činností, které bude třeba vykonat a v nichž bychom rádi uplatnili naše schopnosti. Jsme pro smluvní partnery, zadavatele připraveni nabídnout komplexní služby zajišťující dle projektu předloženého zadavatelem úplné uzavření dolu, počínaje odstraněním všech definovaných částí, zajištění systémů monitorování stavu díla po jeho uzavření, čerpání důlních vod a plynů, odstranění povrchových staveb, až po úplnou sanaci území. Historicky jsme se podíleli na likvidaci 25 jam a v roce 2020 jsme úspěšně ukončili naši poslední referenční zakázku tohoto typu, likvidaci jam Su–Sto I a Su–Sto III na Dole 9. květen ve Stonavě.
Jsme připraveni ucházet se o další obdobné zakázky a provést je v perfektní kvalitě. Disponujeme kvalifikovanými pracovníky ve všech potřebných profesích, tak abychom mohli pokrýt i velmi náročné zakázky.

Elektromontážní práce v dole a na povrchu
Naši zaměstnanci vždy zajišťovali montáže, provoz a údržbu elektrozařízení počínaje zařízením staveniště, přes hloubení a ražby až po konečné rozvody vč. rozvoden a trafostanic na patrech. V současné době postupujeme opačným způsobem při likvidaci dolů. V provozu realizujeme montáže, provoz a údržbu elektrozařízení VN a NN, včetně monitorovacího zařízení MTA a dále montáž a likvidace VN kabelových souborů 6 kV a 3,3 kV. Co je však jedinečné, provádíme montáž, demontáž a opravy kabelů VN, NN a slaboproudých v jamách i ostatních svislých dílech.

Hloubení vertikálních důlních děl a ražby horizontálních důlních děl.
Jak již bylo uvedeno dříve, zaměstnanci společnosti mají dlouholeté zkušenosti v hloubení jam, šibíků a zásobníků. Ražbě horizontálních i úklonných důlních děl realizovaných jak překopně (v kameni) tak ve sloji (v uhlí). Vždy si poradili s velkoprostorovými důlními díly jako jsou strojovny, skipostanice, vidlice ap. Díky těmto zkušenostem pak bylo možno úspěšně pracovat na realizaci kolektorů, vodních přivaděčů, ražbách železničních a dálničních tunelů, hloubení větrních šachtic na těchto dílech i výstavbě ucelených částí dolů v zahraničí. Poslední takovou akcí byla spolupráce na hloubení větrní šachtice o průměru 7,5 m a hloubce 100 m na dálničním tunelu Višňová.

Závěrem
Díky kombinaci našich odborností jsme schopni realizovat komplexní dodávky nejen v báňské činnosti, ale i v podzemním stavitelství a při rekonstrukcích v těžkých provozech, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou. Společnost je držitelem Oprávnění OBÚ v Ostravě k činnosti podle § 2 písm. b), c), e), f), g), i) a § 3 písm. a), b), c), d), e), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní správě, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2019 byla společnosti udělena cena za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ v kategorii II. – subjekt od 51 do 500 zaměstnanců.

 

Kontakty

Máte dotaz? Volejte nebo nás navštivte.
+420 702 119 498

Občanská 1170/31, Ostrava

info@slezskadulni.cz